Kliničke smjernice za prevenciju i zbrinjavanje dekubitusa (2019)

Društvo za kvalitetu HUMS-a dobilo je odobrenje za prijevod  novog  izdanja kratkog referentnog vodiča za prevenciju i liječenje dekubitusa „Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide (2019)“ Formirana je radna skupina od pet članova izvršnog odbora Društva za kvalitetu i prijevod navedenih smjernica je u tijeku sukladno uputama EPUAP, NPIAP i PPPIA.

Predsjednica Društva za kvalitetu HUMS-a

 

Smiljana Kolundžić, univ.mag.admin.sanit.,

mag.med.techn.